Notariusz Legnica - Kancelaria Notarialna Marek Wypart

Notariusz Marek Wypart jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Legnicy, po uprzedniej praktyce jako aplikant notarialny i asesor notarialny w Kancelariach Notarialnych w Katowicach i we Wrocławiu. Jako osoba zaufania publicznego czuwa nad bezpiecznym i profesjonalnym dokonywaniem czynności notarialnych, uwzględniając przy tym interes oraz indywidualne potrzeby klientów. Kancelaria Notarialna Marka Wypart oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Notariusz Marek Wypart dokonuje wszelkich czynności w siedzibie Kancelarii Notarialnej lub w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności. Aby uzyskać informację w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, wysokości opłat, w tym wysokości taksy notarialnej, należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z Kancelarią Notarialną osobiście, telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za udzielane informacje notariusz nie pobiera wynagrodzenia.

Kontakt

Adres:

Św. Piotra 9/U6
59-220 Legnica

NIP:

949-149-77-52

wypart.notariusz@interia.pl

768542167, 506132583

Adres

Notariusz Legnica - Kancelaria Notarialna Marek Wypart

Adres: Św. Piotra 9/U6

59-220 Legnica

Telefon: 768542167, 506132583

Czynności notarialne

 

Notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty notarialne;sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; sporządza poświadczenia; doręcza oświadczenia;spisuje protokoły;sporządza protesty weksli i czeków;przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisówFormularz kontaktowy

 
       ___         ___  
  ___   / _ \\   ___   / _ \\ 
  /  || / //\ \\  /  || | / \ || 
 | [] || | ___ || | [] || | \_/ || 
  \__ || |_|| |_||  \__ ||  \___// 
  -|_|| `-`  `-`   -|_||  `---`  
   `-`         `-`      

Lokalizacja